e t a hoffmann e t a hoffmann auswahl

Примечание: Избранные сочинения Э. Т. А. Гофмана. Полный вариант заголовка: «E. T. A. Hoffmann's Ausgewählte Schriften. Bd. 8 : Lebens-Ansichten des Katers Murr : nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern : 2 Theile/ hrsg. von E.T.A. Hoffmann».Что искали на сайте